CIS Pianka - Zakład Produkcyjny Pianki Poliuretanowej

CIS Sp. z o.o. Pogwizdów 155, 37-126 Medynia Głogowska tel. +48 17 772 67 41

Napisz do nas

Zapytania ofertowe

.

Logo

Pogwizdów, dnia 30.10.2017 r.

W związku z ubieganiem się przez firmę CIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ o dofinansowanie projektu pn.: „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju firmy CIS", w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”
– etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: PRZEPROWADZENIE AUDYTU WZORNICZEGO ORAZ OPRACOWANIE STRATEGII WZORNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

Data publikacji: 30 październik 2017 r.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK – pdf podpisanego zapytania ofertowego.
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA..


Logo

Pogwizdów, dnia 23.06.2016 r.

Zaproszenie do składania ofert nr 2/2016
na zadanie pn. „Dostawa wózków widłowych.

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności PPUiH CIS Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: Rozwój MŚP

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PPUIH CIS Sp. z o. o.

Pogwizdów 155

37-126 Medynia Głogowska

Tel. +48 17 7726741

Fax. +48 17 7726742

e-mail: projektue@cis-rzeszow.pl

OSOBA DO KONTAKTÓW:

Zbigniew Zawadzki

Tel. tel. +48 602 633 741

e-mail: projektue@cis-rzeszow.pl

II. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy praw zamówień publicznych.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Dostawa

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1. Dostawa 5 szt. wózków spalinowych tj. wózek czołowy gazowy z osprzętem w postaci chwytaka do pianki poliuretanowej.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń w miejsce wskazane przez Zamawiającego, transportem zorganizowanym przez Wykonawcę na jego koszt i na własne ryzyko.

3. Wykonawca dostarczy pełną dokumentację wszystkich dostarczanych urządzeń wraz z instrukcją
w języku polskim oraz:

a) niezbędne regulacje i pomiary dopuszczające urządzenie do użytkowania, niezbędną dokumentację
i pozwolenia określone prawem dla eksploatacji (również pod względem BHP),

b) kartę gwarancyjną i serwisową w języku polskim;

c) instrukcję systematycznej obsługi (codziennej, tygodniowej itd.), instrukcję obsługi i konserwacji, w języku polskim,

d) dokumentację techniczno-ruchową (instrukcja obsługi) w języku polskim.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania montażu, przeprowadzenia rozruchu próbnego i testów funkcjonowania dostarczonych urządzeń.

Dodatkowe wymagania:

1) Dostarczane wózki powinny obowiązkowo posiadać certyfikat CE potwierdzony przekazaniem deklaracji zgodności CE oraz umieszczonym na wyrobie oznaczeniu CE,

2) Wózki powinny spełniać wszelkie aktualne wymagania zgodne z Polskimi Normami oraz przepisami BHP, jak również określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. (t.j.Dz.U.2008 Nr 199 poz. 1228) w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn jak również Kodeksu pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94) Rozdział IV Maszyny i inne urządzenia techniczne art. 216 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

Gwarancja i serwis

Wykonawca udzieli na dostarczony w ramach umowy przedmiot zamówienia co najmniej 18 miesięcznej rękojmi oraz co najmniej 24 miesięcy gwarancji liczonej od daty podpisania Protokołu Odbioru.

Pełny zakres gwarancji dotyczy bezpłatnego serwisu w okresie trwania gwarancji obejmującego pełny zakres obsługi, przeglądów i napraw (wraz z transportem i wymianą części zamiennych, dojazdami, robocizną itp.).

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zaistniałych awarii w terminie nie dłuższym niż 21dni od chwiliprzyjęcia zgłoszenia ich zaistnienia. W przypadku, gdy nie jest możliwa naprawa
w miejscu, Wykonawca dokona odbioru i dostarczenia naprawionego wózka na własny koszt.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny rozpoczyna się od dnia wygaśnięcia gwarancji i powinien trwać minimum 5 lat. Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego na zakupiony przedmiot umowy obejmuje gotowość płatnego świadczenia czynności przez Wykonawcę, o których mowa w ww. podpunkcie dotyczącym gwarancji.

Wykonawca powinien zapewnić dostępność części zamiennych przez okres min. 5 lat.

Szczegółowe ustalenia dotyczące warunków serwisu pogwarancyjnego zostaną sprecyzowane w umowie, którą Zamawiający i Wykonawca zawrą po wygaśnięciu gwarancji. Wycena kosztów naprawy tzn. roboto godzin oraz części zamiennych, która zostanie ustalona w umowie serwisu pogwarancyjnego nie może być większa niż ceny obowiązujące u Wykonawcy w momencie zawierania umowy serwisu pogwarancyjnego.

Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczane urządzenia na terenie kraju.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym parametry techniczne urządzeń precyzuje załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

Uwaga!

Ewentualne wskazane w opisie nazwy własne urządzeń, producentów itp. określają jedynie minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

V. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

42410000-3Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe;

42415100-9 - pojazdy z podnośnikami;

42415000-8 - wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące;

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE:

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczeni będą Wykonawcy spełniający poniższe wymagania:

1. Wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie są zobowiązani wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie co najmniej 2 dostawy, wózków widłowych o wartości co najmniej 600 tys. zł. netto (słownie: sześćset tysięcy złotych netto) każda.

Uwaga!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

3. Z udziału w postępowaniu wykluczeni będą Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Niespełnienie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy składają w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę następujące dokumenty:

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada doświadczenie w zakresie opisanym w pkt. VI 1 wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wykaz dostaw ( załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia) wraz z referencjami lub poświadczeniami należytego ich wykonania.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w pkt VI 2 Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań osobowych
i kapitałowych (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w VI zapytania, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.2 zapytania.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI. 2. Zapytania - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji całego zamówienia : 14 tygodni od dnia podpisania umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1) Cena – waga 90 pkt. (90%)

Wzor

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi - liczba punktów dla oferty badanej w kryterium „cena”;

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;

Ci - cena brutto oferty badanej

2) Oferowany okres rękojmi (podany w miesiącach ) – waga 10 pkt (10 %)

Wzor

Uwaga!

Okres rękojmi nie może być krótszy niż 18 miesięcy

Ofercie z najdłuższym okresem rękojmi zostanie przyznane 10 punktów,

Ofercie z 18 miesięcznym okresem rękojmi zostanie przyznane – 0 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną ilość punktów wg. poniższego wzoru:

Pc – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „okres rękojmi”;

Gb – okres rękojmi jakości badanej oferty;

Gn – najdłuższy okres rękojmi spośród wszystkich złożonych ofert.

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa liczba punktów na podstawie ww. kryteriów.

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

XI. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert).
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VI zaproszenia;
 3. Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny statut spółki lub inny dokument. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
 4. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu o którym mowa w pkt. 3 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt VI, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga przedłożenia oświadczenia z którego treści będzie wynikać faktyczna dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce);
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: PPUIH CIS Sp. z o. o., Pogwizdów 155, 37-126 Medynia Głogowska (sekretariat) z dopiskiem: Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn. „Dostawa wózków widłowych”.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 01.07.2016 r. o godz. 9:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.07.2016 r. o godz. 9:05 w siedzibie Zamawiającego.

XIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA:

 1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych, warunkowych oraz ofert częściowych.
 2. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana elektronicznie do każdego Wykonawcy , który złożył ofertę oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pianka.cis.com.pl/pl/zapytania.
 4. Z Wykonawcą który uzyska najwyższą liczbę punktów Zamawiający podpisze umowę na realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielne jeżeli wpłyną do Zamawiającego do upływu połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania z zamawiającym umowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 7. Cena ma być zaproponowana w złotych polskich i w tej walucie dostawa zostanie rozliczona.
 8. Zamawiający może poprawić omyłki w ofercie oraz wezwać Wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty (chyba że mimo poprawienia błędów, wyjaśnień lub uzupełnień oferta nie byłaby ofertą najkorzystniejszą).
 9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,

c) wykonawca zaoferował rażąco niską cenę,

d) oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji.

 1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego,

c) postępowanie jest obarczone istotną wadą,

d) w wyniku zmiany obiektywnych warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:

1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu oraz opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,

c) wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:zmiana stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany.

3) Inne zmiany:

a) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

b) otrzymanie decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

4) Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,

c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 1. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.
 2. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
 3. Zamawiający może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania, jeżeli podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi Instytucji Zarządzającej.
 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o wyborze na swojej stronie internetowej oraz roześle elektronicznie zawiadomienie do wykonawców którzy brali udział w postępowaniu.
 5. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca.
 6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego zWykonawcą: e – mail.
 7. Odpowiedzi na zapytania jakie wpłyną do zamawiającego, dotyczące Zaproszenia do składania ofert, zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.
 8. Zaproszenie do składania ofert wraz ze wszystkimi załącznikami zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pianka.cis.com.pl/pl/zapytania.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wiktor Cisło – Prezes Zarządu Podpis osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO :

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań (.docx);

Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty (.docx);

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw (.docx);

Załącznik nr 4 Projekt umowy (.docx);

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (.docx);;
Logo
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na zadanie pn. „Dostawa wózków widłowych.

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności PPUiH CIS Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: Rozwój MŚP

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PPUIH CIS Sp. z o. o.

Pogwizdów 155

37-126 Medynia Głogowska

Tel. +48 17 7726741

Fax. +48 17 7726742

e-mail: projektue@cis-rzeszow.pl

OSOBA DO KONTAKTÓW:

Zbigniew Zawadzki

Tel. tel. +48 602 633 741

e-mail: projektue@cis-rzeszow.pl

I. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy praw zamówień publicznych.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: dostawa 5 szt. wózków spalinowych tj. wózek czołowy gazowy z osprzętem w postaci chwytaka do pianki poliuretanowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry techniczne urządzeń precyzuje załącznik nr 5 do zaproszenia.

Poniżej dokumentacja przetargowa do pobrania:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 2/2016_PPUiH (.pdf);Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań (.docx);;
Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań (.pdf);

Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty (.docx);;
Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty (.pdf);

Załącznik nr 3 Wykaz dostaw (.docx);;
Załącznik nr 3 Wykaz dostaw (.pdf);

Załącznik nr 4 Projekt umowy (.pdf);

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (.pdf).;

Zawiadomienie o unieważnieniu prowadzonego postępowania (.docx).;
Pytania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia;

Czy siłowniki mogą przechyłu masztu mogą być montowane poniżej kabiny
operatora?

NIE,


Czy opony przednie mogą mieć rozmiar 7.00-12-12 oraz tylne 6.00-9-10?

TAK,


Czy może być jednopedałowy system sterowania?

NIE,


Czy zamiast joystica można zastosować dźwignie hydrauliczne do funkcji masztu?

NIE,


Czy napęd może być hydrodynamiczny?

NIE,


Czy fotel operatora może nie posiadać możliwości obrotu?

NIE,


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ‘Dostawa wózków widłowych’ (.pdf).;

Logo
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/2016
na zadanie pn. „Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki pianki wraz z budową magazynu długiego bloku.

w ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności PPUiH CIS Sp. z o.o. poprzez uruchomienie produkcji nowych typów pianek poliuretanowych”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: Rozwój MŚP

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

PPUIH CIS Sp. z o. o.

Pogwizdów 155

37-126 Medynia Głogowska

Tel. +48 17 7726741

Fax. +48 17 7726742

e-mail: projektue@cis-rzeszow.pl

Osoba do kontaktu:

Zbigniew Zawadzki

tel. +48 602 633 741

email: projektue@cis-rzeszow.pl

II. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielenia zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy praw zamówień publicznych.

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności:

1. Dostawa i montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki długiego bloku pianki poliuretanowej wraz z systemem automatycznego sterowania i kontroli.

2. Budowa magazynu długiego bloku tj.:

a) budowa budynku magazynowego;

b) przebudowa sieci gazowej;

c) przebudowa sieci elektrycznych i teletechnicznych;

d) budowa odcinka zewnętrznej instalacji wodociągowej;

e) przebudowa instalacji hydrantu pożarowego HP80.

na nieruchomościach nr dz. 740/13, 740/15, 740/16, 740/17, 740/23, 740/25, 740/27, 748, 755/1 w Pogwizdowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje następująca dokumentacja tj. załącznik nr 5 - Szczegółowy opis zamówienia – zakup i montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki długiego bloku pianki poliuretanowej wraz z systemem automatycznego sterowania i kontroli, załącznik nr 6 - Projekty budowlane, załącznik nr 7 - Przedmiar robót, załącznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budynku magazynowego w Pogwizdowie.

W/w załączniki są dostępne do pobrania, w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Zamawiającego:

http://www.pianka.cis.com.pl/pl/zapytania

Zaproszenie do składania ofert (.pdf);

Ogłoszenie o zamówieniu CIS Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki pianki wraz z budową magazynu długiego bloku (.pdf);

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO :

1. Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań (.pdf);

2. Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty (.docx);
2. Załącznik nr 2 Wzór formularza oferty (.pdf);

3. Załącznik nr 3 Wykaz dostaw (docx);
3. Załącznik nr 3 Wykaz dostaw (.pdf);

4. Załącznik nr 4 Projekt umowy; (.pdf);

5. Załącznik nr 5 Szczegółowy opis zamówienia – zakup i montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki długiego bloku pianki poliuretanowej wraz z systemem automatycznego sterowania i kontroli ().pdf;

6. Załącznik nr 6 Projekt budowlany (.zip);

7. Załącznik nr 7 Przedmiar robót (.pdf);

8. Załącznik nr 8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budynku magazynowego w Pogwizdowie (.pdf);

9. Załącznik nr 9 Harmonogram prac (.pdf);


Pytania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia;

1. Co oznacza sformułowanie obrotowy w sformułowaniu: Maszyna wyposażona w obrotowy, poziomy zespół tnący. Czy chodzi o obracanie zespołu tnącego celem cięcia w 2 kierunkach przemieszczania bloku pianki.

Maszyna powinna być wyposażonaw agregat tnący z nożem bezkońcowym, wykonującym ruch obiegowy.

2. doprecyzowanie sformułowania: maszyna powinna być kompatybilna z już działającą linią cięcia i systemem transportu. W jakim zakresie kompatybilna. Jakie systemy są na istniejącej linii z którymi powinna być kompatybilna, itd.?

Maszyna kompatybilna to znaczy, że powinna być przystosowana do transportera o określonej wysokości. Prędkość powinna być zsynchronizowana, powinna mieć odpowiednią szerokość roboczą. Transportery powinny być obliczone na odpowiedni ciężar bloku i posiadać odpowiednie napięcie pasów.

3. Co oznacza sformułowanie: długość cięcia od 200 do 3000mm? Czy chodzi o cięcie takich krótkich bloków? Jeżeli blok podzielony na krótkie max.3000mm przed cięciem to jak i w którym miejscu oraz przez jaką maszynę podzielony-przecięty pionowo lub czy maszyna do cięcia powinna również ciąć blok pionowo?

Maszyna do cięcia pianki służyć do cięcia bloków długich na bloki krótkie w zakresie od 200 mm do 3000 mm (minimalna długość bloku krótkiego to 200 mm, maksymalna długość to 3000 mm).

Maszyna do cięcia pianki powinna ciąć tylko w pionie. Transporter z blokiem długim powinien być zsynchronizowany z maszyną do cięcia pianki. Blok długi zwalniał będzie przed maszyną do cięcia pianki. Przy pomocy fotokomórek, przekaźnika impulsowego lub innego rozwiązania równoważnego powinna być oznaczona długość bloku krótkiego. Zadana długość powinna być docięta na maszynie do cięcia pianki.

4. Gdzie ma być nadruk na blokach pianki (czy od czoła czy również z boku)

Zgodnie z zapisami załącznika nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia… „drukarka z oprogramowaniem robiąca nadruk na boku pianki….”

5. Co ma być drukowane (ilość liter wielkość liter, itd.) od tego zależy typ drukarki i cen

Wzor

6. Czy system SCADA Państwo posiadają i przetarg obejmuje dostawę systemu czy tylko rozbudowę i podłączenie do systemu istniejącego.

Zamawiający nie jest obecnie w posiadaniu ww. systemu.Zamówienie (zgodnie z załącznikiem nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia) obejmuje dostawę oprogramowania typu SCADA będącego elementem systemu automatycznego sterowania i kontroli.

7. Jak wygląda proces produkcji? Proces produkcji odbywa się w kilku etapach. Dozowanie surowców Wymieszanie cieczy Powstanie bloków pianki Cięcie i przetransportowanie do magazynu półkowego Przetransportowanie do magazynu długiego bloku Przewiezienie na linie cięcia Przygotowanie bloków pianki pod konkretne zamówienie

8. Jaka jest ilość stanowisk? Zakładamy, że będziemy potrzebowali 3 stanowisk

9. Jakie dane mają być dostarczane do systemu Scada? Do systemu Scada będą dostarczane co najmniej takie informacje jak: Gatunek pianki Data i czas kiedy została ona wyprodukowana Położenie pianki w magazynie długiego bloku

10. Ilość wychodzących sygnałów?
Odpowiedź – 74.


INFORMACJA O WYBORZE najkorzystniejszejoferty na zadanie pn., Dostawa oraz montaż instalacji do transportowania, magazynowania oraz obróbki pianki wraz z budową magazynu długiego bloku. (.pdf).;